Employer branding, organisatiecultuur, internal branding en arbeidsmarktcommunicatie

Privacyverklaring

Bijgewerkt 14 maart 2020

Employer Branding Company (EBC) respecteert jouw privacy en behandelt de persoonsgegevens die je ons verschaft, vertrouwelijk. In deze privacyverklaring beschrijven we hoe wij omgaan met persoonsgegevens die we verkrijgen via deze website of via een andere weg, zoals e-mail of post.

Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de website en diensten van Employer Branding Company.

Onze omgang met persoonsgegevens voldoet aan de actuele AVG/GDPR-wet- en regelgeving. Dat wil zeggen dat wij:

 • een privacyverklaring hebben opgemaakt (deze pagina), waarin we vermelden waarom en hoe we persoonsgegevens verzamelen, verwerken en bewaren;
 • uitleggen hoe we omgaan met cookies > zie onze Cookieverklaring;
 • alleen persoonsgegevens verzamelen en bewaren voor legitieme doeleinden en om te kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving;
 • je altijd eerst om toestemming vragen voordat we jouw gegevens bewaren, als dat is vereist;
 • afdoende beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen data-inbreuk (datalek);
 • diezelfde zorgvuldigheid ook eisen van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken;
 • je altijd in staat stellen je eigen persoonsgegevens in te zien of laten corrigeren of verwijderen, als je daarom vraagt.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens om:

 • adequaat te kunnen reageren op vragen of verzoeken;
 • onze website goed te laten functioneren en af te stemmen op jouw wensen en voorkeuren;
 • onze website te beveiligen tegen misbruik en gegevensdiefstal;
 • je te kunnen informeren over onze diensten;
 • de diensten te kunnen leveren die we zijn overeengekomen;
 • te kunnen voldoen aan onze wettelijke plichten, zoals de belastingaangifte.

Wij delen deze gegevens niet met anderen zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Welke persoonsgegevens we verwerken

Welke persoonsgegevens we verwerken, hangt af van je surfgedrag, je vraag of verzoek, of van de dienst die je van ons afneemt.

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die websites ongemerkt op je computer zetten. Ze verzamelen gegevens over jou en je surfgedrag. Ook deze website gebruikt cookies. Hoe wij daarmee omgaan, lees je in onze Cookieverklaring.

Contactformulier

Als je een contactformulier op deze website wilt versturen of een overeenkomst met ons aangaat, moet je eerst akkoord gaan met ons privacybeleid. We weten dan dat we jouw persoonsgegevens mogen gebruiken om passend op jouw bericht of vraag te kunnen reageren of je verzoek af te kunnen handelen. Het gaat dan vooral om NAW-gegevens, zoals naam, organisatie, e-mailadres, telefoon en andere info die je ons verstrekt in relatie tot je vraag. Deze gegevens bewaren we zolang dat nodig is om je verzoek af te handelen. Bij het versturen van het contactformulier word je IP-adres overigens niet bewaard.

Google Analytics en Google Maps

Wij maken gebruik van Google Analytics en Google Maps om het gebruik van onze website te kunnen volgen en analyseren en je een dynamische routekaart te kunnen tonen. Hiervoor gebruiken we cookies. Meer over onze cookies lees je in de Cookieverklaring.

Social media

Op deze website tonen we onze activiteiten op LinkedIn en Twitter.

Diverse plugins en tools

Op de website gebruiken we diverse plugins en tools van betrouwbare leveranciers om de website goed te laten functioneren en te beveiligen tegen inbreuk, misbruik en gegevensdiefstal.

Dienstverlening

Voor het uitvoeren van een dienst op jouw verzoek of in jouw opdracht vragen we om je NAW-gegevens, factuuradres, KvK-nummer, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens. Deze gegevens hebben we nodig om contact op te kunnen nemen, je offertes en facturen te kunnen toesturen, betalingen te kunnen verwerken, onze administratie te kunnen (laten) voeren en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, zoals ras, godsdienst of gezondheid. Ook verzamelen we geen gegevens van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Als je vermoedt dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens van of over een minderjarige, neem dan contact met ons op per e-mail. Dan verwijderen wij deze informatie.

Hoelang wij je persoonsgegevens bewaren

Employer Branding Company bewaart je persoonsgegevens zolang dat nodig is voor het verwerken van je vraag of verzoek, voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of zolang dat vereist is vanuit de fiscale bewaarplicht (7 jaar) of andere wettelijke verplichtingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Employer Branding Company neemt geen beslissingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat dan om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Employer Branding Company) tussen zit.

Persoonsgegevens delen met derden

Jouw persoonsgegevens delen we alleen met andere partijen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals het verwerken van betalingen via een bank of andere betaaldienstverlener en het uitvoeren van de administratie door onze accountant.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Employer Branding Company blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met andere dan deze partijen worden jouw gegevens niet gedeeld, tenzij we hiertoe verplicht zijn. Bijvoorbeeld door de politie bij een vermoeden van misdrijf.

Beveiliging van je persoonsgegevens

Employer Branding Company neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op per e-mail.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je persoonsgegevens bij ons achterlaat, heb je altijd het recht om:

 • uitleg te vragen welke persoonsgegevens we van je bewaren en wat we ermee doen;
 • je persoonsgegevens in te zien;
 • bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik;
 • je persoonsgegevens te laten corrigeren op fouten;
 • je toestemming voor het bewaren in te trekken;
 • de bewaarde persoonsgegevens geheel te laten verwijderen.

Bedenk wel dat wij alleen aan een verzoek tot wijziging of verwijdering kunnen voldoen als dit niet in strijd is met onze wettelijke administratieve bewaarplicht en andere wet- en regelgeving.

Stuur je verzoek per e-mail naar: info@employerbrandingcompany.com. Of per post naar: Employer Branding Company, Kanaalstraat 82A, 1054XL Amsterdam.

Om te voorkomen dat we jouw persoonsgegevens verstrekken aan iemand die zich ten onrechte voor jou uitgeeft, vragen we je om aan te tonen dat jij ook echt de afzender bent. Je kunt hiertoe een afbeelding van je paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs als bijlage bij je verzoek voegen. Let op: maak in de kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart, zodat deze gegevens niet zichtbaar zijn.

Wij reageren uiterlijk binnen 4 weken op je verzoek.

Je hebt ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan tussentijds worden gewijzigd. Bijvoorbeeld als we nieuwe functies aan de website hebben toegevoegd, of als we een nieuwe dienst aanbieden. Wij adviseren dan ook om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om na te gaan of je er nog steeds mee kunt instemmen.

Contactgegevens

Voor al je vragen over onze omgang met jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met:

Employer Branding Company
Contactpersoon: Jasper Ordelman
Kanaalstraat 82A
1054XL Amsterdam
Tel. +31 (6) 34 01 88 37
E-mail: info@employerbrandingcompany.com

KvK-nummer: 34372360

Employer Branding Company